ACTIVITEITEN

WAT KUNT U DOEN

BIJDRAGEN OP VELE WIJZE

Het is duidelijk dat de Ambassade van Mars alleen kan existeren door de niet aflatende inzet van ontelbare enthousiaste deelnemers. Omdat de Ambassade vooralsnog alleen kan bestaan in de vorm van een stichting, gedragen door haar contribuerende deelnemers, is de eerste daad die men als sympathisant kan stellen, het zich aanmelden als deelnemer in de Stichting De Ambassade van Mars.

Ter ondersteuning van de activiteiten van de Ambassade verplicht elke deelnemer  zich tot het betalen van een jaarlijks door het bestuur vast te stellen financiële bijdrage. (Zie voor de hoogte van het bedrag voor het lopende kalenderjaar het onderdeel “Donaties”.) Tegen betaling van deze bijdrage verplicht de   Ambassade zich aan de deelnemers faciliteiten ter beschikking stellen, zoals gebruik van documentatiecentrum en mediatheek. Deelnemers die hun bijdrage voor het lopende kalenderjaar hebben voldaan  genieten recht van abonnement op het onregelmatig verschijnende Ambassade-blad “Marsreflex” (voor de internationale markt: “Martian Mirror”; niet los verkrijgbaar). Voorts ontvangt elke deelnemer een kostbare ambassadespeld en een Akte van Deelname.

Belangrijker dan geld zijn echter ideeën en initiatieven, door de deelnemers te ontwikkelen. Daartoe staat elke geregistreerde deelnemer het discussieplatform van de Ambassade ter beschikking, een broedplaats voor potentiëel explosieve denkbeelden die samenleving, wereld en kosmos ingrijpend kunnen beïnvloeden. Hoe inspirerender en meer gedreven de inbreng van de deelnemers zal zijn, des te invloedrijker en bepalender kan het werk van de Ambassade zijn, zowel op internationaal als interplanetair niveau.

Deelnemers die zich gekwalificeerd of bijzonder geschikt achten voor het doen van bestuurs- dan wel onderzoekswerk kunnen zitting nemen in adviesraden, ambassadecommissies en studie-groepen, zoals uiteengezet in het onderdeel “Ambassadeactiviteiten”.

Ambassadeur, luitenant-ambassadeur en medewerkers zijn ervan overtuigd dat het zegenrijk werk van de Ambassade van beslissende invloed zal zijn op terrale en kosmische verhoudingen in een ongetwijfeld cruciaal tijdsgewricht.

KOM DIRECT IN ACTIE
  1. Meld u aan als deelnemer van de Stichting De Ambassade van Mars;
  2. Stort uw contributie of donatie;
  3. Vervat uw ideeën of reactie in een bijdrage voor het Ambassadeforum;
  4. Meld u eventueel aan voor een van de studiegroepen of opteer voor een functie in een van de commissies.

Mars roept! Er is geen tijd te verliezen.

EMAIL CONTACT

We zijn overwegend afwezig zowel mentaal alsmede fysiek. Stuur ons een email en we nemen z.s.m. contact op.

Sending

©2024 Ambassade van Mars - email ons op jherees@mars-embassy.nl

Log in with your credentials

Forgot your details?