ORGANISATIE

DE STICHTING

ONTSTAAN EN ONTWIKKELING

Het idee voor de oprichting van de Ambassade van Mars ontstond aan het einde van de jaren negentig, onder invloed van een steeds groeiende klachtenstroom van Mars die te maken had met overlast, veroorzaakt door neerploffende robots, rondzoemende en laag overvliegende sondes en rondrammelende onderzoekskarretjes, afkomstig van de aarde. Of het niet wat minder kon.

De toenmalige vertegenwoordiger van de planeet Zor op aarde, de immer waakzame cultureel collisie-deskundige J.H.E.Rees, nam zijn verantwoordelijkheden en wierp zich op als belangen-behartiger van de planeet Mars en diens manen Phobos en Deimos. Met bijna bovenmenselijke energie is daarna het basisidee  van de Ambassade uitgewerkt tot de huidige proporties, sinds begin 2005 in nauwe samenwerking met de visionaire intercultureel combinatie-deskundige M.A.Pippolo, zonder wiens tomeloze inzet en ondernemingslust dit resultaat, een volwassen ambassade en cultureel-wetenschappelijk centrum, nooit tot stand zou zijn gekomen.

Sinds 27 juli 2005 treedt de ambassade op in de rechtsvorm van een stichting (“Stichting  De Ambassade van Mars”), welke streeft naar volledige volkenrechtelijke erkenning, waarna de stichtingsvorm beperkt zal worden tot het cultureel-wetenschappelijk centrum. Tot dat moment zullen alle officiële ambassadetaken voorlopig bij de stichting zijn ondergebracht.

De initiatiefnemers J.H.E.Rees en M.A.Pippolo, in de stichting functionerend als voorzitter respectievelijk secretaris/penningmeester, zijn belast met de taken van Ambassadeur ad interim respectievelijk Plaatsvervangend (Luitenant-)Ambassadeur ad interim en zijn gerechtigd tot het voeren van de daarbij behorende officiële titels. De tijdelijke status van het ambt, aangegeven door de toevoeging “ad interim” houdt verband met de vanzelfsprekende bereidheid tot het terugtreden uit deze hoge functies in geval van het optreden van autochtonen van de planeet Mars of van diens manen als pretendent(en) voor de functie(s) van Ambassadeur en Plaatsvervangend Ambassadeur.

BEZIGHEDEN

De voornaamste taken van Ambassadeur en Luitenant-Ambassadeur zijn:

  1. Vertegenwoordiging en belangenbehartiging van de planeet Mars en haar sattelieten op aarde;
  2. Belangenbehartiging van eventuele Marsiaanse gasten op aarde;
  3. Leiding geven aan de ambassadestaf;
  4. Verwerven van zo breed mogelijke steun op aarde voor het werk van de Ambassade van Mars: de mens in contact brengen met zichzelf.

DE STICHTING

Sinds 27 juli 2005 treedt de ambassade op in de rechtsvorm van een stichting (“Stichting De Ambassade van Mars”), welke streeft naar volledige volkenrechtelijke erkenning. Wanneer deze gerealiseerd zal zijn zal de stichtingsvorm beperkt worden tot het cultureel-wetenschappelijk centrum. Tot dat moment zullen alle officiële ambassadetaken bij de stichting zijn ondergebracht.

Aan het hoofd van de stichting staat een tweeledig bestuur, bestaande uit de Ambassadeur a.i., belast met de taak van voorzitter, en de Plaatsvervangend (Luitenant-) Ambassadeur a.i., belast met de taken van secretaris en penningmeester. Het bestuur is belast met het beleid en de uitvoering daarvan, de behartiging van de belangen van de stichting, alsmede het beheer van het vermogen van de stichting.

Voorts beslist het bestuur over aanstelling en ontslag van medewerkers van de stichting, over de instelling en opheffing van commissies, raden, werk- en studiegroepen en de benoeming c.q. het ontslag van de leden daarvan.

Het bestuur is gerechtigd tot de aanwijzing van een Raad van Advies van ten hoogste vijftien (15) leden, welke wordt benoemd en samengesteld uit vertegenwoordigers van maatschappelijke, culturele en wetenschappelijke instanties, welke voor het bereiken van de doelen van de stichting relevant zijn. Na eerste benoeming door het bestuur voorziet de Raad van Advies vervolgens zelf in benoeming en ontslag van haar leden.

Naast het bestuur en de Raad van Advies kent de stichting respectievelijk een Culturele Contact Commissie, een Financiële Commissie en een groot aantal werk- en studiegroepen. Voor de werkzaamheden van deze lichamen verwijzen wij naar het onderdeel “Ambassadeactiviteiten”.

Naast deze in de stichtingsvorm besloten instanties functioneert binnen de ambassadestructuur nu al een provisoire Bestuurs- en Adviesraad welke het voorbereidend werk ter hand neemt hetwelk noodzakelijk is met het oog op de nagestreefde internationale volkenrechtelijke erkenning en het verkrijgen van een volledig wettelijke ambassadestatus, zoals beschreven onder Ambassade-activiteiten”.

Naast deze in de stichtingsvorm besloten instanties functioneert binnen de ambassadestructuur nu al een provisoire Bestuurs- en Adviesraad welke het voorbereidend werk ter hand neemt hetwelk noodzakelijk is met het oog op de nagestreefde internationale volkenrechtelijke erkenning en het verkrijgen van een volledig wettelijke ambassadestatus, zoals beschreven onder Ambassade-activiteiten”.

VESTIGINGEN VAN DE AMBASSADE VAN MARS

AMBASSADEGEBOUW

Hoofdvestiging van de ambassade zowel als van de stichting bevindt zich in het ambassadegebouw aan het Rusland nr. 25 te Amsterdam te Nederland. Op dit adres is ook het documentatiecentrum, bibliotheek en audiovisueel archief van de organisatie gevestigd.

CULTUREEL LABORATORIUM

De belangrijkste nevenvestiging in de hoofdstad bevindt zich op het Haarlemmermeerterrein nr 3 A-17 te Amsterdam, Nederland, alwaar tevens een belangrijk cultureel laboratorium van de Ambassade gevestigd is. Onderhandelingen met het Stadsdeel dienen plaats te vinden omtrent de bestemmingsverandering van dit bedrijventerrein en wijde omstreken met als einddoel de creatie van een interplanetair/ interstellair start-  en landingsterrein in de traditie van de Hoogvlakte van Nazca en het vooroorlogse Schiphol.

ONDERZOEKSCENTRUM

Daarnaast is een belangrijk onderzoekscentrum van de Ambassade gevestigd in het Noordhollandse Oosthuizen. De werkzaamheden aldaar zijn essentieel m.b.t. het voortbestaan van de Ambassade van Mars.

Voorts streeft de Ambassade naar de vorming van een wereldwijd vertakt netwerk van consulaire vestigingen in alle continenten.

EMAIL CONTACT

We zijn overwegend afwezig zowel mentaal alsmede fysiek. Stuur ons een email en we nemen z.s.m. contact op.

Sending

©2024 Ambassade van Mars - email ons op jherees@mars-embassy.nl

Log in with your credentials

Forgot your details?