ACTIVITEITEN

WAT TE DOEN

IDEEËN EN PRACTISCHE AANBEVELINGEN

EEN SCALA AAN AAN ACTIVITEITEN

De Ambassade van Mars staat op het punt een scala aan activiteiten te ontplooien met als doel een enigszins geordend beeld te verkrijgen van het totaal van aardse activiteiten van het verschijnsel mens en de drijvende krachten daarachter.
Uitgaande van bovengenoemde beginselen heeft de Ambassade van Mars een ambitieus generaal actieprogramma in ontwikkeling waarin alle aardbewoners die zich bewust zijn van hun aardse zowel als van hun kosmische missie een rol kunnen gaan vervullen. De Ambassade is immers naast een diplomatieke vertegenwoordiging vooral een cultureel-wetenschappelijke organisatie, en als zodanig een speerpunt voor verkenningen op interplanetaire, interstellaire en zelfs intergalactische schaal die de mens tenslotte zal brengen tot het kennen van dat moeilijkst te doorgronden object: zichzelf.

Als zodanig zal het wereldwijd te ontwikkelen actieprogramma van de Ambassade een voortduren-de uitdaging moeten zijn voor de zoekers en de denkers, maar ook voor de doeners; een constant, niet aflatend appel op allen die zich bewust willen worden van het lot van mens en kosmos in tijdloos perspectief. Geen geestloze toekomstplannen van impotente futuristen die in hun “visie”op de mensheid in het jaar xooo niet verder komen dan de zielloze imitatie van Hollywood-fantasieën uit de jaren ’50. Nu is het moment gekomen een wereldwijd netwerk van gedrevenen te vormen die hun energie gaan geven aan het scheppen van een platform, een publiek forum, waarop oneindig en onbegrensd kan worden gespeeld met ideeën en gedachten, waarop alleen de grenzen van de menselijke fantasie de beperkende factor mag zijn.

Er dienen in eerste instantie een aantal kwesties van practische aard te worden opgelost, waartoe de Ambassade onverwijld naar medewerkers en geïnteresseerden zoekt.

Deze kwesties hebben te maken met de organisatie van de Ambassade, het vormen van een Voorlopige Bestuurs- en Advies- raad, van een Financiële Commissie, van een Culturele Contact Commissie, van Studiegroepen.

De gedachte is, dat de leden van de te vormen raden, commissiesen studiegroepen regelmatig contacten onderhouden via het internet-forum van de Ambassade, waarbij ook de niet in deze lichamen zitting hebbende, maar wel contribuerende “gewone” Deelnemers, zich vrijelijk in de gedachten-wisseling kunnen mengen. Iedere deelnemer van de Stichting mag vrij en zonder beperkingen zijn of haar ideeën tot op het hoogste niveau van de organisatie inbrengen; op het platform der fantasie mogen geen restricties gelden.

SPEERPUNTEN

Ter realisering van dit alles dienen een aantal speerpunten geformuleerd om vorm te kunnen geven aan deze ambitieuze doelstellingen.

1. OVERDENKINGEN EN BESPIEGELINGEN

Beginsel-studie: Overdenkingen en bespiegelingen aangaande de zelfherkenning van de mens via de fantasiegestuurde projectie. In termen van astronomische optiek: de Ambassade als organisatie van het spiegelreflex-type, d.w.z. zelfherkenning in contact met “het andere”, dat in de puur menselijke fantasie wordt geschapen.

Dus verdieping van onze aardse levenskunst via de analyse van de interplanetaire projectie. Als zodanig kan de Ambassade van Mars gaan functioneren als intermediair tussen de mens en zichzelf. Het reciproque principe. [Zie aldaar.]

Leitmotiv in dit onderzoek is als vanzelfsprekend het ‘ken uzelve’ van de aardse cerebraal artiest Socrates.

2. SOCIAAL BEWUSTZIJN EN ETHISCHE POLITIEK

Beginsel-studie: Sociaal bewustzijn en ethische politiek – universeel verantwoordelijkheids-besef (in de meest letterlijke zin van het woord) als basis voor de activiteiten van de Ambassade. Op kleinere schaal verbeeld: sociaal besef en protectief instinct als verklaring voor het ontstaan van de ambassade-gedachte. Doel is om de mens bewust te maken van zijn “ruimtelijke” verantwoordelijkheden, een nieuw, universeel appèl op het sociaal bewustzijn van de mens, ten tijde van het wegvallen van eerdere doelen (als daar zijn: de arbeidersklasse, de vrouw, de natuur, de allochtoon, etc.).

De Ambassade ziet dit als een diepe behoefte van het verschijnsel mens, welke behoefte op dit moment door tal van ontwikkelingen op politiek en vooral economisch gebied langzaam maar zeker verstikt dreigt te worden.

Een nieuw doel dient zich aan: op minimaal 50 miljoen km van onze wereld blijkt een machtig potentieel van eventueel verdrukten en minderbedeelden te bestaan. Kortom: Mars, mogelijk tehuis van door God verlaten, schijnbaar doelloze organismen, die schreeuwen om steun en aandacht. [Zie aldaar.]

3. ANTHROPOMORFE FANTASIE

Onderzoek en analyse van intrigerende voorbeelden  van de anthropomorfe fantasie : de Marskanalen in het denken van Schiaparelli en Percival Lovell. Bewustwording van de worsteling tussen fantasie en wetenschap. Onderzoek naar het wezen van wetenschap als geëmancipeerde vorm van fantasie.

4. CULTUURHISTORISCH BEPAALDE PROJECTIE

De cultuurhistorisch bepaalde projectie: het bestaan van Marsianen, van“oude culturen” op  Mars en de fantasieën van Ray Bradbury –  “Martian Chronicles”. Een poging tot analyse van de menselijke oerangsten van de verlating en het alleenstaan in het perspectief van de fantastische creatie van (bij voorkeur superieure) zusterculturen van niet-aardse orde. Daaraan gekoppeld diepgaand onderzoek naar de fenomenen tijd en vergankelijkheid.

5. SCIENCEFICTION IN WOORD EN BEELD

De vorming van studiegroepen ter bestudering en analyse van alle geregistreerde sciencefiction in woord en beeld, van de Bijbel tot en met Invaders from Mars. In ruimer verband, met dieper gefundeerde pretentie: de kritische analyse van een universeel cultureel verschijnsel: het basale godsbesef als de extrapolatie van het ervaren van eigen menselijke potentie.

De vorming van een aparte Studiegroep Levensbeschouwing, in nauw contact met het Vaticaan en de Raad van Kerken, tot onderzoek van het vraagstuk: is Christus ook voor de Marsiaanse zondaar gestorven? In samenhang daarmee dient onderzoek plaats te vinden over de practijk van de eventuele kerkelijke absolutie voor Marsiaanse levensvormen, al dan niet in een als zodanig herkenbare vorm van zonde levend (naar terrale maatstaven gerekend).

6. VOORLOPIGE BESTUURS- EN ADVIESRAAD

De vorming van een Voorlopige bestuurs- en adviesraad van de Ambassade van Mars die als provisoir orgaan vraagstukken ter hand neemt als de volkenrechtelijke positie van de Ambassade, de erkenning door de U.N.O. en aardse staten, de juridische positie van ambassademedewerkers, de precieze status van de ambassadeur a.i., de vaststelling van vlag en wapenschild, het dagelijks bestuur van de ambassade, organisatie van het bezoek van extra-terrale gasten, de toegankelijkheid van het ambassadegebouw (b.v. het laag aan de gevel plaatsen van een bel voor extreem kleine bezoekers, de herkenbaarheid van onzichtbare levensvormen,etc.).
Als een van de belangrijkte doelen op korte termijn dient de raad voor de Ambassadeur a.i. de mogelijkheid te scheppen tot het aanbieden van zijn geloofsbrieven aan Z.M.de Koning. De Ambassade streeft naar het ontvangen van een reguliere uitnodiging voor Zijne Majesteits nieuwjaarreceptie uiterlijk met ingang van het jaar 2018. Het stichtingsbestuur draagt zorg voor de vorming van deze raad en de benoeming van de leden.

Ook zal deze Voorlopige bestuurs- en adviesraad zich buigen over de oprichting van een Marskanalen Maatschappij, welke in geval van een positieve detectie van leven op Mars ten bate van deze eventuele levensvormen de exploitatie van deze kanalen voortvarend ter hand zal nemen.

FOTO MARSKANALEN
7.DE MACHT VAN DE MAMMON

Vorming van een Studiegroep ‘De macht van de Mammon’Bezit is een fictie. Geld vormt een betreurenswaardig medium om deze fictie voor het angst-dier mens te materialiseren. Basaal vereiste eigenschappen van dit medium zoals veronderstelde niet-vergankelijkheid (onzin in kosmisch perspectief) en concentratie van een grote mate van waarde in een zeer beperkte afmeting (droef bewijs van primitieve controledrift) tonen aan dat wij hier te maken hebben met een uiterst armoedig verschijnsel van menselijke wanhoop en gebrek aan zelfbeheersing. Primitieve volkswijsheden als “het niet bestaan van zakken en doodshemden” en dergelijke hebben aan deze beangstigende bewustzijnsvernauwing niets kunnen veranderen. Een onontkoombaar gevolg van dit alles is dat de Ambassade tijd en aandacht dient te besteden aan deze eredienst van de Mammon.

Er dient zich daarom een aparte commissie te constitueren voor het financieel beheer van ambassadegelden en Marsiaans vermogen en de positionering van deze materialisaties in filosofisch perspectief. Er dienen financiële specialisten zowel als financiële brokkenpiloten aangetrokken te worden om dit veld van diepgaande misverstanden ten lange leste eens grondig om te ploegen.

Een speciaal te ontwikkelen deelstudie zal gaan over het fenomeen ‘geldexplosie’ – een experiment om de bestaande geldhoeveelheid op aarde op te blazen tot een financiële supernova met als doel de ontmaskering van het fenomeen van het intrinsiek waarde-beginsel op deze mensenplaneet.

8. EIGENDOM, EEN VERDERFELIJKE INVLOED

Nauw verbonden met het vorige punt van actie is de vorming van een studiegroep tot onderzoek van de verderfelijke invloed van het begrip ‘eigendom’ op de menselijke samenlevingsverbanden. Eigendom, een van de belangrijkste pijlers van het aards maatschappelijk bestel, is een fictie.

Het begrip ‘eigendom’ is natuurlijk een uitvinding van degene die het heeft. De veroveraar van bezit heeft een ontembare drang tot legalisatie van zijn verovering.

In oorsprong is de menselijke bezitsdrang beperkt tot voedsel en drinken en de daartoe benodigde hulpmiddelen, zoals jachtwapens, een lederen waterzak en dergelijke. Voedsel en drinken worden beleefd als eerste voorwaarden voor het in leven blijven van het individu en de mogelijkheid zich voort te planten.

Onhebbelijk nevenverschijnsel hiervan is de ontwakende bezitsdrang ten aanzien van de eigen nakomelingen, voortkomend uit de natuurlijke drang tot de instandhouding van de soort en de  bewustwording van de veiligheid van de eigen familiekring. (Over dit vraagstuk zal de Ambassade overigens een aparte cursus organiseren met als thema: “Opvoeding en de kunst van het Loslaten”.) Is het samenlevingsverband of de stam nog op het primitieve belevingsniveau dat alles wat bestaat het eigendom is van de “grote bosgeest Oela Boela” en dat de mens zijn directe levensbehoeften slechts tijdelijk ‘leent’ uit dit universeel bosgoddelijk bezit, dan is er geen vuiltje aan de lucht.

Helaas breekt dan weldra het moment aan dat enkele sterke en handige stamleden, geplaagd door angst en onzekerheid over “de toekomst”, zich afficheren als de vertrouwelingen of begenadigden van dit bosgeest-opperwezen. Zij melden met zorgvuldig voorgewende trots aan de gewone leden van de stam dat zij voortaan de beheerders van de meest waardevolle eigendommen van Oela Boela zijn en eisen nadrukkelijk erkenning van hun status. Het is van hieruit nog slechts een kleine stap naar de definiëring van het begrip privébezit. Oela Boela is – althans voor de bezittende elite – snel vergeten en het grote kwaad is geschied: het ene schepsel bezit iets, het andere niets.

(De kritische verstaander kan in dit verband bijvoorbeeld met gemak de figuur van de “koning bij de gratie Gods” ontmaskeren als bovenbeschreven beheerder van de materiële schatten van Oela Boela: een rudiment uit een woelig verleden.)

Hoewel wij als één-en-twintigste-eeuwers niet meer gediend zijn van negentiende-eeuws Marxistisch geleuter over klassenstrijd en historisch materialisme is het onmiskenbaar dat nog steeds zo nu en dan min of meer diepgravende meningsverschillen tussen haves en have-nots  de mondiale samenleving onveilig maken. De hoogste tijd voor een basale, wereldwijde discussie over de bezitsvorming van het angstdier “mens” en de vervelende consequenties daarvan voor de rust op aarde. Met name de bevolking van de niet-rijke landen blijkt opvallend geïnteresseerd in dit vraagstuk.

De Ambassade van Mars zal als neutrale toeschouwer bij uitstek geschikt zijn aan dit discours leiding te geven en zal hiertoe de aanzet geven in de vorming van een aparte Studiegroep ‘Bezitsvormingsverslaving’. De Ambassade zoekt hiertoe naar een aantal zelfkritisch-bewuste bezitsverslaafden.

9. STUDIEGROEPEN VAN ALGEMENE AARD

De Ambassade bevordert daarnaast de vorming van studiegroepen van algemene aard zoals daar zijn:

  • Een Juridisch-volkenrechtelijke Studiegroep: ten dienste van de Voorlopige Bestuurs- en Adviesraad dienen de relaties tussen Marsiaanse en terrale rechtspersonen onder de loup genomen te worden en wordt een model uitgewerkt voor de juridische status van ambassademedewerkers en eventuele gasten van Mars. De Ambassade zal hiertoe onverwijld juridisch geschoolden aantrekken.
  • Een Studiegoep Communicatie-onderzoek: de Ambassade stelt zich voor dat een groep communicatiewetenschappers, kunstenaars, vrije denkers en andere specialisten de kanalen gaan bestuderen via welke de aardbewoners in zo ongeremd mogelijk contact kunnen treden met extra-terrale levensvormen, in casu het wezen van Mars, door middel van het ontwikkelen van de daarvoor noodzakelijke ontvangstgevoeligheid. Cruciaal in deze is de kunst van het zich verplaatsen in de buitenaarde belevingswereld. Voorwaarde voor deelname in deze studie groep is totale onbevangenheid, zowel als absolute ontvankelijkheid. De ambassade dingt  hier naar de gunst en de bereidwilligheid der hypersensitieven onder de aardbewoners.
  • Een Natuurwetenschappelijke studiegroep: om tot beter inzicht te komen in de voor aardse begrippen mogelijk uitzonderlijke omstandigheden waaronder onze Marsiaanse kosmische lotgenoten existeren en mede ten dienste van het scheppen van een gustige en welkome atmosfeer op aarde voor het wezen van Mars, streeft de ambassade  naar het bijeenbrengen van een keur van hooggekwalificeerde wetenschappers uit disciplines als  fysica, chemie, antropologie, (exo-)biologie, astronomie en psychologie in deze studiegroep.
10.CULTURELE CONTACT COMMISSIE

Een Culturele Contact Commissie dient een programma op te stellen voor het op gang brengen van een cultureel uitwisselingsprogramma met Mars, uitgaande van de punten 1 tot en met 5 van deze ideeën en aanbevelingen. Tevens dient deze commissie de agenda en het programma vorm geven van de te verwachten culturele manifestaties, zoals lezingen, workshops, cursussen en internationale congressen. De Ambassade van Mars is naast een diplomatieke vertegenwoordiging een vooral cultureel-wetenschappelijke organisatie, en als zodanig een speerpunt voor verkenningen op interplanetaire, interstellaire en zelfs intergalactische schaal, die de mens tenslotte brengen tot het kennen van dat moeilijkst te doorgronden object: zichzelf.

In dit verband mag gewezen worden op een der belangrijkste activiteiten van de Ambassade: de ontwikkeling van de cursus ‘Denken voor Beginners’, welke meehelpt om de belangrijkste gereedschappen te ontwikkelen tot de ontsluiering van de geheimen rond de eigen existentie.

11. RAAD VAN ARBITRAGE EN BEMIDDELING

Op korte termijn zal de Ambassade van Mars zich als enige volledig onafhankelijke, letterlijk neutrale en buiten alle aardse partijen staande organisatie opwerpen als de ultieme intermediair voor elk denkbaar terraal conflict. De ambassade stelt zich voor dat zij binnen korte tijd erkenning zal krijgen als enige werkelijk onbevooroordeelde bemiddelingsorganisatie omdat zij alle op aarde bestaande meningsverschillen vanuit extra-terraal standpunt kan beschouwen en aan deze positie de status van volledige neutraliteit kan ontlenen. De ambassade vertrouwt erop als zodanig binnen enkele maanden  alle bestaande aardse conflicten te kunnen oplossen, van burenruzies en huwelijksproblemen tot en met vanuit aards perspectief meer complexe problematiek, zoals bijvoorbeeld het Midden Oosten-vraagstuk, hetwelk in de visie van de Ambassade binnen enkele werkdagen tegen een vergoeding van enkele honderden euro’s/dollars plus reiskosten kan worden opgelost.

De Ambassade hoopt in deze rol dan ook beslissende invloed te kunnen uitoefenen op de wereldpolitiek. Onafhankelijkheid, inlevingsvermogen, bescheidenheid en  daadkracht dienen de pijlers te zijn waarop het functioneren van dit  supranationaal bemiddelingsorgaan en scheidsgericht gebaseerd is.

In realis draait het bij dit onderdeel van het project om een studie omtrent objectiviteit, relativeringsvermogen en empathie. Een verfrissende kijk op beginselen, welke voor de oplossing van onze aardse problemen van essentieel belang zijn. De ambassade zal zorgdragen voor de ontwikkeling van een speciale cursus/workshop ‘empathiseren als  onderhandelingsstrategie’ voor  hoger ambassadepersoneel en diplomaten. Ook werkt de Ambassade aan de ontwikkeling van een politiek-historisch documentatiecentrum in beeld en geschrift, waarvan de informatie als basis kan dienen voor de empathisering-strategie in politieke crisissituaties, waar ook ter wereld.

Aan de ontelbare colleges van vermeende aardse Zwaargewichten richt de Ambassade de indingende boodschap: ‘genoeg geluld binnen de beperking van Het Zelf! Treedt terzijde!’ Als voorbereiding voor de vorming van deze Raad van Arbitrage en Bemiddeling dient zich zo spoedig mogelijk een Genootschap der Gewichtlozen te formeren, waaruit de leden van de Raad kunnen worden gerekruteerd.

12.MARSFRONT

Een niet te veronachtzamen taak van de Ambassade is natuurlijk het behartigen van de belangen van  alle op Mars en haar sattelieten Phobos en Deimos voorkomende en als zodanig herkenbare levensvormen. Of die levensvormen aantoonbare existenties zijn of slechtsproducten zijn van een aardse droom is niet essentieel. Het draait om het basisprincipe van de protectie. Bestaande zowel als gedroomde korstmossen en micro-organismen verdienen bescherming tegen de agressieve expansiedrift van onze eigen aardse levensvormen.

Geen jacht op grondstoffen, geen commerciële open deur-politiek, geen agressieve reclamecampagnes gericht op zich nog nauwelijks van een economische vraag bewuste microgedrochtjes, kortom geen terraal consumptie-fascisme op Mars. En zeker geen politieke bewustwordingsoffensieven van onze Amerikaanse vrienden met als hoogste doel: democratische verkiezingen voor alle Marsiaanse levensvormen. De Ambassade stelt zich krachtig op tegenover missionaire initiatieven ten gunste van de misselijk makende coca cola-democratuur of andere politieke systemen van welke terrale staat of organisatie dan ook . Het parool blijft: handen af van Mars!
In het kader van dit uiterst belangrijke speerpunt van de Ambassade-politiek zal een  actieprogramma worden gelanceerd onder de naam “MARSFRONT”. Aan allen die in dit kader voldoende actiebereidheid voelen doet de Ambassade de  vlammende oproep uitgaan: meldt u aan voor dit front en stop de allesvernietigende annexatiedrift van het verschijnsel mens, een levensvorm die blijkbaar zichzelf niet in de hand heeft. Hoewel de Ambassade zich zeker niet direct met de terrale politieke verhoudingen wenst in te laten  dient  opgemerkt te worden dat de kosmisch zeer verstorend werkende stroming van neoconservatisme en hyperliberalisme met alle denkbare middelen een halt dient te worden toegeroepen. De Ambassade constateert dat de mens onder invloed van deze door oppervlakkigheid, winzucht, bot egoïsme en gebrek aan enige vorm van collectief verantwoordelijkheidsbesef geïnspireerde bewegingen aandeelhouder geworden is in zijn eigen ondergang.

13. OPENBARING

Tenslotte dient als een van de belangrijkste opdrachten van de Ambassade van Mars genoemd te worden: de openbaring van de identiteit van het wezen van Mars aan de aardse mens.  Nadere informatie over dit zonder twijfel intrigerend initiatief volgt later.

EMAIL CONTACT

We zijn overwegend afwezig zowel mentaal alsmede fysiek. Stuur ons een email en we nemen z.s.m. contact op.

Sending

©2024 Ambassade van Mars - email ons op jherees@mars-embassy.nl

Log in with your credentials

Forgot your details?